Statut Stowarzyszenia

Szkoła dla Wszystkich

Rozdział I – Przepisy ogólne

Rozdział II – Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

Rozdział III – Członkostwo

Rozdział IV – Władze stowarzyszenia

Rozdział V – Majątek stowarzyszenia

Rozdział VI – Działalność gospodarcza

Rozdział VII – Nadzór nad stowarzyszeniem

Rozdział VIII – Przepisy końcowe

ROZDZIAŁ  I

Przepisy ogólne

§ 1

Nazwa stowarzyszenia

Organizacja nosi nazwę: Stowarzyszenie Szkoła dla wszystkich – zwana dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

Teren działania i siedziba Stowarzyszenia

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk.

3. Adresem siedziby jest: Gdańsk 80-366, ul. Jagiellońska 24.

§ 3

Stowarzyszenie opiera się na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 4

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

ROZDZIAŁ II

Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji.

§ 5

Cele Stowarzyszenia

1. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności statutowej na rzecz ogółu społeczności poprzez wspieranie Szkoły Podstawowej nr 44 im. Adama Mickiewicza w Gdańsku – zwanej dalej Szkołą – w działaniach na rzecz:

a) pozyskiwania środków na modernizację i funkcjonowanie Szkoły, w tym na specjalistyczny sprzęt

b) minimalizowania kosztów utrzymania szkoły i rozwoju Szkoły

c) pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a w szczególności dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo, upośledzonymi, dyslektycznymi, niedosłyszącymi, niedowidzącymi

d) uczniów zdolnych i ambitnych, poprzez stwarzanie warunków do ich wszechstronnego rozwoju, w szczególności poprzez fundowanie stypendiów, nagród, uczestnictwa w wyjazdach zagranicznych

e) prowadzenia kursów naukowych, kół zainteresowań, itp.

f) podejmowania współpracy z ośrodkami zagranicznymi stwarzającymi możliwości prowadzenia nowatorskich form edukacji.

g) promowania edukacji zdrowotnej, ekologicznej i działalności turystycznej.

h) współpracy ze środowiskiem lokalnym.

i) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

j) działalności charytatywnej;

k) ochrony i promocji zdrowia;

l) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

m) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

n) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

o) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

p) wypoczynku dzieci i młodzieży;

r) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

s) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

t) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

u) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

w) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

x) promocji i organizacji wolontariatu;

y) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

z) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

aa) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

ab) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz.U. z 2003r. Nr 96. Poz. 873 z późn. zmianami), w zakresie określonym w lit. L-AQ.

2. Stowarzyszenie działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach i niniejszego Statutu. Stowarzyszenie prowadząc działalność w sferze pożytku publicznego opiera się ponadto na ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 6

Stowarzyszenie współpracuje ze Szkołą w wychowaniu dzieci i młodzieży, zgodnie z celami wymienionymi w § 5, na zasadach porozumienia z nauczycielami i rodzicami.

§ 7

Sposoby realizacji celów

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez wszelkie dopuszczalne prawem formy zachowań zmierzające ku ich urzeczywistnieniu, a w szczególności poprzez:

a) pozyskiwanie środków na realizację celów m.in. pozyskiwanie dotacji

b) wykorzystywanie bazy lokalowej

c) organizowanie spotkań propagujących cele Stowarzyszenia

d) finansowanie różnych form wspierania rozwoju dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych

e) finansowanie stypendiów dla dzieci uzdolnionych

f) finansowe wspieranie rozwoju zawodowego kadry nauczycielskiej

g) opracowanie programów optymalizujących funkcjonowanie i rozwój szkoły

h) nawiązywanie i utrzymywania kontaktów z innymi ośrodkami partnerskimi

ROZDZIAŁ  III

Członkostwo

§ 8

Nabywanie członkostwa

1. Członkami stowarzyszenia mogą być:

a) obywatele RP posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie      nie pozbawieni praw publicznych

b) cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium RP.

2. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków zwyczajnych

b) członków wspierających

3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która zgadza się z celami jakie Stowarzyszenie stawia przed sobą, złoży deklarację członkowską, zostanie przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia uchwałą Zarządu i opłaca składki członkowskie. Członkami zwyczajnymi są członkowie założyciele.

4. Członkiem wspierającym może być każda osoba, która wspiera działalność Stowarzyszenia, złoży deklarację członkowską, zostanie przyjęta w poczet członków wspierających uchwałą Zarządu i opłaca składkę członkowską. Osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym.

§ 9

Prawa Członków

1. Członkom zwyczajnym Stowarzyszenia przysługuje:

a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia

b) prawo zgłaszania propozycji i wniosków dotyczących działalności      Stowarzyszenia

c) aktywny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia

d) prawo do uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

2. Członkom wspierającym przysługują te same prawa co członkom zwyczajnym, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 10

Obowiązki Członków

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

a) aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia

b) przestrzegać postanowień Statutu

c) terminowo opłacać składkę członkowską

d) propagować idee i cele Stowarzyszenia

e) przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia

f) dbać o dobre imię Stowarzyszenia

2. Członek wspierający jest zobowiązany uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia wspomagając, zwłaszcza finansowo, jego działalność.

3. Członek wspierający jest zobowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

4. Zasada współpracy z członkami wspierającymi może określić umowa.

§ 11

Sposoby i przyczyny utraty członkostwa

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w razie:

a) zrzeczenia się członkostwa, poprzez złożenie Zarządowi pisemnego oświadczenia w tym zakresie

b) wykluczenie ze Stowarzyszenia

c) skreślenie na mocy uchwały Zarządu na skutek nie opłacania składek przez okres dłuższy niż 12 miesięcy

d) śmierć członka

e) utrata praw publicznych przez członka

f) wygaśnięcia umowy z członkiem wspierającym

g) naruszenia przez członka wspierającego postanowień umowy, o której mowa w § 10 ust. 4.

§ 12

1. Członek może być wykluczony ze Stowarzyszenia, jeżeli mimo upomnienia udzielonego przez Zarząd narusza zasady statutowe lub uchwały Stowarzyszenia, działa na szkodę Stowarzyszenia albo jego zachowanie stoi w sprzeczności z zasadami Stowarzyszenia.

2. Wykluczenie członka następuje uchwałą Zarządu.

3. Od uchwały w przedmiocie wykluczenia ze Stowarzyszenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od doręczenia mu pisemnego zawiadomienia o podjęciu uchwały. Rozstrzygnięcie Walnego Zebrania Członków jest ostateczne.

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§ 13

Organami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków

b) Zarząd Stowarzyszenia

c) Komisja Rewizyjna

§ 14

1.  Wybory organów Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym.

2. Uchwały organów zapadają zwykłą większością głosów.

3.  W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa lub Przewodniczącego.

4.  Członkowie organów Stowarzyszenia wykonują swoje obowiązki nieodpłatnie.

§ 15

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a) ocena działalności Stowarzyszenia

b) zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej

c) udzielanie bądź odmawianie absolutorium Zarządowi

d) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną

e) zatwierdzenie planu i budżetu

f) wybór członków: Zarządu, Komisji Rewizyjnej

g) dokonywanie zmian w Statucie

h) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia

i) ustalenie wysokości składek członkowskich, z wyłączeniem składek dla członków wspierających

j) w sprawach, których Statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do Walnego Zebrania Członków.

2. W Walnym Zebraniu Członków mają prawo brać udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej nie rzadziej niż raz do roku.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, bądź na pisemne żądanie 1/10 członków.

5. Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Członków powinno zostać doręczone osobiście albo za pomocą listów zwykłych, wysłanych co najmniej 10 dni przed terminem Zebrania. Zawiadomienie może być wysłane pocztą elektroniczną, jeżeli Członek uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. Zawiadomienie może również zostać zwołane poprzez obwieszczenie w siedzibie Stowarzyszenia, wywieszone co najmniej na 20 dni przed terminem Zebrania, a żaden z Członków nie sprzeciwi się odbyciu Zebrania.

6. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku podejmuje Walne Zebranie Członków 2/3 głosów członków uprawnionych do głosowania.

§ 16

Zarząd Stowarzyszenia

1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Walnego Zebrania Członków i kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie kadencji.

2. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi od 3 do 5 osób, wybieranych przez Walne Zebranie Członków, z tym że skład osobowy zarządu na pierwszą kadencję zostaje wybrany przez Zebranie Założycieli.

3. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:

a) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków

b) opracowanie planów pracy i budżetu

c) reprezentowanie Stowarzyszenia

d) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków

e) niezwłoczne w terminie 7 dni zawiadomienie sądu rejestrowego o zmianie  Statutu, składu Zarządu, adresu siedziby Stowarzyszenia

f) zwoływanie Walnych Zebrań Członków z własnej inicjatywy, jak i z inicjatywy Komisji Rewizyjnej oraz inicjatywy 1/10 członków Stowarzyszenia.

5. Zarząd zbiera się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

6. Reprezentacja w Stowarzyszeniu jest dwuosobowa. Stowarzyszenie reprezentuje dwóch członków zarządu łącznie, z zastrzeżeniem iż do rozporządzenia prawem i zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę 50.000,00 (pięćdziesięciu tysięcy 00/100) złotych wymagana jest ponadto zgoda Komisji Rewizyjnej wyrażona na piśmie

§ 17

Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest organem wewnętrznej kontroli Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków, z tym że skład osobowy Komisji Rewizyjnej na pierwszą kadencję zostaje wybrany przez Zebranie Założycieli.

3. Zebrania Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

4. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola działalności Zarządu Stowarzyszenia

b) kontrola finansów Stowarzyszenia

c) udzielanie zgody na dokonywanie w imieniu Stowarzyszeń rozporządzeń prawem i zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej kwotę 50.000,00 (pięćdziesięciu tysięcy 00/100)

d) składanie wniosków i sprawozdań o udzielenie absolutorium Zarządowi

e) kontrola dokumentów Stowarzyszenia

f) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

5. Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia oraz żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

6. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy ze Stowarzyszeniem.

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu, być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej oraz otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 18

1. W przypadku wystąpienia konieczności uzupełnienia składu organów Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wybiera brakujących członków tych organów.

2. W brakujące miejsca wstępuje osoba o najwyższej liczbie głosów otrzymanych podczas głosowania.

3. Kadencja wszystkich wybieralnych władz stowarzyszenia trwa 2 lata.

ROZDZIAŁ  V

Majątek Stowarzyszenia.

§ 19

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.

2. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy.

3. Cały uzyskany przez Stowarzyszenie dochód przeznaczany jest na realizację celów statutowych.

4. Zakazuje się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia  w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 20

Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział VI

Działalność gospodarcza

§ 21
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach,
określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność
gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.


2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
a. wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania – 58.1,
b. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z,
c. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B

d. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizownych sklepach – 47.19.Z

e. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47.99.Z

f. pozaszkolne formy edukacji artystycznej 85.52.Z

g. działalność wspomagająca edukację 85.60.Z

h. działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 90.02.Z

i. działalność fizjoterapeutyczna 86.90.A

j. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 86.90.E

k. pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 88.10.Z

l. opieka dzienna nad dziećmi 88.91.Z

m. działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki 93.21.Z

ROZDZIAŁ  VI

Nadzór nad Stowarzyszeniem

§ 22

1. Organem nadzorującym Stowarzyszenie jest Prezydent Miasta Gdańska, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem działalności pożytku publicznego regulują właściwe przepisy

§ 23

Organ nadzorujący ma prawo:

a) żądać dostarczenia przez Zarząd Stowarzyszenia, w wyznaczonym terminie, odpisów uchwał Walnego Zebrania Członków

b) żądać od władz Stowarzyszenia złożenia niezbędnych wyjaśnień.

§ 24

W razie stwierdzenia, że działalność Stowarzyszenia jest niezgoda z prawem lub narusza postanowienia Statutu w sprawach, o których mowa w art.10 ust. 1 i 2 ustawy o Stowarzyszeniach, organ nadzorujący, w zależności od rodzaju i stopnia stwierdzonych nieprawidłowości, może wystąpić o ich usunięcie w określonym terminie, udzielić ostrzeżenia władzom Stowarzyszenia, wystąpić do sądu o zastosowanie środka określonego w art. 29 ustawy o Stowarzyszeniach.

§ 25

1. Sąd, na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora, może:

a) udzielić upomnienia władzom Stowarzyszenia

b) uchylić nie zgodną z prawem lub Statutem uchwałę Stowarzyszenia

c) rozwiązać Stowarzyszenia, jeżeli jego działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszenie prawa albo postanowień statutu i nie ma warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem lub statutem.

2. Sąd rozpoznając wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 może, na wniosek lub z własnej inicjatywy, wydać zarządzenie tymczasowe o zawieszeniu w czynnościach Zarządu Stowarzyszenia wyznaczając przedstawiciela do prowadzenia bieżących spraw Stowarzyszenia.

3. Rozpatrując wniosek o rozwiązanie Stowarzyszenia, Sąd może zobowiązać władze Stowarzyszenia do usunięcia nieprawidłowości w określonym terminie i zawiesić postępowanie. W razie bezskutecznego upływu terminu, sąd na wniosek organu nadzorującego lub z własnej inicjatywy, podejmie zawieszone postępowanie.

§ 26

1. Jeżeli Stowarzyszenie nie posiada Zarządu zdolnego do działań prawnych, sąd na wniosek organu nadzorującego lub z własnej inicjatywy, ustanawia dla niego kuratora.

2. Kurator jest obowiązany do zwołania w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w celu wyboru Zarządu. Do czasu wyboru Zarządu, kurator reprezentuje Stowarzyszenie w sprawach majątkowych wymagających bieżącego załatwienia.

3. Wynagrodzenie kuratora pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.

§ 27

Na wniosek organu nadzorującego Sąd wydaje postanowienie o rozwiązaniu Stowarzyszenia, w razie, gdy:

a) liczba członków Stowarzyszenia zmniejszyła się poniżej liczby członków wymaganych do jego założenia, wg ustawy o Stowarzyszeniach,

b) Stowarzyszenie nie posiada przewidzianych w ustawie władz i nie ma warunków do ich wyłonienia w okresie nie dłuższym niż rok.

ROZDIAŁ  VII

Przepisy końcowe

§ 28

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zebranie Członków na podstawie uchwały powziętej większością 2/3 głosów członków uprawnionych do głosowania.

§ 29

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje specjalnie w tym celu zwołane nadzwyczajne Walne Zebranie Członków uchwałą powziętą 2/3 głosów członków uprawnionych do głosowania, przy obecności co najmniej połowy członków.

§ 30

W razie rozwiązania się Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu, chyba, że uchwała ostatniego Walnego Zebrania Członków stanowi inaczej.

§ 31

1. Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego Stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem.

2. Likwidator w szczególności powinien:

a) zawiadomić Sąd o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora, z podaniem swego imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania,

b) dokonać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, podając do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania likwidacyjnego,

c) po zakończeniu likwidacji zgłosić Sądowi wniosek o wykreślenie Stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Jeżeli likwidacja nie zostanie zakończona w ciągu roku od dnia jej zarządzenia, likwidatorzy przedstawiają przyczyny opóźnienia Sądowi, który w razie uznania opóźnienia za usprawiedliwione przedłuża termin likwidacji lub zarządza zmianę likwidatorów.

§ 32

Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w Statucie lub w uchwale Walnego Zebrania Członków o likwidacji Stowarzyszenia.

§ 33

Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia.

Reklamy